Henkilötiedot rekistereissä ja niiden käyttäminen

 

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

Asiakkaiden oikeudet tietoihinsa

Asiakkaana Sinulla on oikeus

 • saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja sivustolla vai ei
 • oikeus saada sinua koskevat mahdolliset epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistua
 • oikeus tietojen poistamiseen eräissä tapauksissa, kuten jos henkilötiedon käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai erilliseen sopimukseen
 • oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot koneluettavassa muodossa, mikäli olemme saaneet ne antamasi suostumukseen perustuen.

Tietopyynnön tai tietoja koskevan oikaisupyynnön tulee olla oma kätisesti allekirjoitettu kirjallinen dokumentti ja sen luovuttamisen yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen. Puhelimen kautta tulevia pyyntöjä ei voida tietoturvasyistä ottaa vastaan. Tietojaan tarkastavan henkilön tulee ilmoittaa mitä tietoja hän haluaa tarkistaa ja miltä ajanjaksolta.

Tietopyynnöt tulee osoittaa savut@savut.fi sähköpostiosoitteeseen.

Tiedot toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse.

 

Valitusoikeus

Mikäli epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lainsäädäntöä, ota yhteys Savonlinnan vuokratalot Oy:n tietosuojavastaavaan asian korjaamiseksi. Sinulla on myös oikeus saattaa asia valvovan viranomaisen eli tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle).

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n tietosuojavastaavana toimii Roosa Aaltonen, p. 050 401 7788 (tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi)

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Keskeinen lainsäädäntö:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
 • Tietosuojalaki 2018/1050

 

Miten käsittelemme henkilötietojasi:

 

Savonlinnan Vuokratalot Oy (myöh. Savut) harjoittama liiketoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus tai suostumus, joka mahdollistaa henkilötietoja käsittelyn asiakkuuteen, palkanlaskentaan tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuen.

Henkilötietoja käytetään vuokraustoiminnan edellyttävien tehtävien hoitamiseen sekä isännöinnin ja taloushallinnon osalta sopimusten edellyttämien tehtävien hoitamiseen. Savut on sitoutunut noudattamaan erityistä huolellisuutta asiakkaan henkilötietojen suojaamiseen liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkailta itseltään, lisäksi kerätään tietoa Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja tarvittaessa Väestörekisterikeskuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Savut ei luovuta tietoja minkäänlaiseen suoramarkkinointiin liittyvään toimintaan.

 

Rekisterinpitäjä
Savonlinnan Vuokratalot Oy / Savonlinnan Asuntopalvelu
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
puh. 015 550 110

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Tietosuojavastaava Roosa Aaltonen
tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi
puh. 050 401 7788